МОБИЛИС

 

LABEL DISPENSER HS/ VS – ДОДАВАЧ НА ЕТИКЕТИ

HS 60+  НОВО                                          HS 120+  и превиткани – fanfolded

Со додатен контролен панел.                                     Со додатен контролен панел            

Додавање на етикетите со делен дел                Додавање на етикети со долен дел

                     

VS 120                                                      VS 180+

Додавање на етикети со горен дел                     Додавање на етикети со горен дел

                   

прочитај повеќе ...

МОБИЛИС дооел, Скопје          02/ 3079 506          info@mobilis.mk          www.mobilis.mk